Persondata, aktindsigt og klagemuligheder

Opbevaring af persondata og ret til aktindsigt

Opbevaring af dine personoplysninger:
For at yde den bedste behandling af vores patienter, opbevarer vi dine personoplysninger indtil disse bedes slettet. Dette er oplysninger givet af patient under konsultation, tidligere behandlere og helbredsoplysninger fundet under undersøgelse og behandling.
Vi har ifølge Sundhedsloven pligt til at opbevare oplysningerne i mindst 10 år.

Samtykke:
Du skal give samtykke til udveksling af persondata med andre. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Dette kan du gøre ved at kontakte os på telefon:  5943 1192 eller på mail: info@neurokiro.dk
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder:
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Dog tidligst efter 10 år – jf. sundhedsloven og vores opbevaringspligt på journal materiale.
 • Ret til begrænset behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Vi anvender aldrig dine oplysninger til markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk
 • Priser
  Du eller en advokat, som varetager en rolle på vegne af dig, har altid ret til at få udleveret en fuld og uredigeret journalkopi vederlagsfrit.
  Beder dit forsikringsselskab med dit samtykke om journaloplysninger, udleveres disse såfremt forsikringsselskabet betaler et gebyr herfor.
  Dette skyldes at vi i henhold til databeskyttelsesforordningen har pligt til at gennemgå alt journal materiale inden udleveringen. Dette skal vi også gøre selv om forsikringsselskabet anmoder om en uredigeret journal. Det følger af databeskyttelsesforordningen, at der kun må behandles de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til formålet. En fuld journalkopi uden faglig gennemgang af indholdet vil ofte indeholde flere oplysninger, end der er nødvendigt for forsikringsselskabet. Derudover er der stor risiko for, at journalen indeholder oplysninger om andre identificerbare personer – ofte patientens familiemedlemmer. Vi udleverer derfor ikke en uredigeret journal til andre end patienten selv eller en advokat, som varetager patientens sag.

Klagemuligheder

Uanset hvilket område din klage drejer sig om, vil vi altid opfordre dig til at rette henvendelse til os på telefon: 5943 1192 eller på mail: info@neurokiro.dk
Vi vil gerne i dialog med vores patienter om eventuelle fejl eller problemstillinger – og vi vil gerne guide dig videre til hjælp hos andre myndigheder.

Databehandleransvarlige:
Klinikkens ejere, Jesper Flemming Jensen, Susanne Skov Vendrup og Christina Krog-Meyer er vores databehandleransvarlige.

Klagemuligheder vedr. håndtering af persondata:
Hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine persondata på, beder vi dig henvende dig direkte til os.
Du har også mulighed for at klage over vores persondata håndtering ved at kontakte Datatilsynet.dk

Klagemuligheder vedr. din behandling
Ønsker du at klage over en behandling, som du har modtaget hos os, vil vi altid gerne opfordre dig til at kontakte os direkte.
Du kan som patient også klage over din behandling ved at henvende dig til Styrelsen for patientsikkerhed: stps.dk

Utilsigtede hændelser
Ønsker du at indberette en utilsigtet hændelse, vil vi meget gerne i dialog med dig.
Du kan som patient også altid henvende dig til Styrelsen for patientsikkerhed: stps.dk

Erstatningsmuligheder
Ønsker du at søge om erstatning, kan du rette henvendelse til Patienterstatningen på: patienterstatningen.dk